ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 3
IM. STANISŁAWA STASZICA
WE WŁOSZCZOWIE
ul. Wiśniowa 23 29-100 Włoszczowa tel.413942777, 413943586 e-mail: sekretariat@zsp3.pl


Rekrutacja: wyjazd na praktyki do Grecji w dniach 17–28.10.2022 (+4 dni podróży)

W dniach 29 sierpnia – 9 września 2022 roku odbywać się będzie rekrutacja grupy uczestników do projektu nr 2022-1-PL01-KA121-VET-000064513, realizowanego w ramach Akredytacji Erasmusa, sektor: Kształcenie i szkolenia zawodowe; Nr Akredytacji: 2021-1-PL01-KA120-VET-000046928. W jej ramach wyłonionych zostanie 26 uczestników drugiej mobilności, która odbędzie się w dniach 17–28.10.2022 r. (+4 dni podróży) w Grecji. Poniżej do pobrania Regulamin rekrutacji oraz Formularze rekrutacyjne dla uczniów kierunku Technik hotelarstwa (7 miejsc), Technik żywienia i usług gastronomicznych (7 miejsc), Technik elektryk (5 miejsc) oraz Technik budownictwa (7 miejsc). Dostępne są one także w sekretariacie Szkoły. Formularze, podpisane również przez rodziców osób niepełnoletnich złożyć należy w sekretariacie najpóźniej ostatniego dnia rekrutacji.

Kandydatom życzymy powodzenia!


Pliki do pobrania:
Regulamin rekrutacji
formularz zgłoszeniowy TE
formularz zgłoszeniowy TB
formularz zgłoszeniowy TH
formularz zgłoszeniowy TŻiUGNasza szkoła otrzymała Akredytację Erasmusa na lata 2021-2027!

W lutym 2022 roku nasza szkoła otrzymała informację o przyznaniu Akredytacji Erasmusa w sektorze: Kształcenie i szkolenia zawodowe. Na jej bazie, w latach 2022-2027 mamy gwarancję rokrocznego otrzymywania funduszy na potrzeby realizacji zagranicznych krótkoterminowych mobilności uczniów w sektorze VET. Wedle planu, 300 uczniów technikum w ciągu najbliższych 5 lat odbędzie praktyki zawodowe w międzynarodowych przedsiębiorstwach!
Do celów ogólnych Akredytacji należą:
• Stworzenie możliwości rozwoju 300 uczniom ZS Nr 3 we Włoszczowie, kształcącym się zawodach: Technik żywienia i usług gastronomicznych, Technik hotelarstwa, Technik logistyk, Technik budownictwa, Technik informatyk i Technik ekonomista;
• Zapewnienie 300 młodym ludziom kompleksowego wsparcia w zakresie realizacji programów staży, odbywanych w zagranicznych przedsiębiorstwach;
• Podniesienie kompetencji osobistych i zawodowych 300 uczestników projektu, potwierdzonych zaświadczeniami, certyfikatami i dokumentami uznawanymi w skali Unii Europejskiej;
• Włączenie w działania międzynarodowe co najmniej 150 uczniów z mniejszymi szansami, zagrożonych wykluczeniem społecznym z tytułu różnych przeciwności;
• Zwiększenie mobilności i atrakcyjności kształcenia w placówce, poprzez włączenie w działania projektowe co najmniej 30 nauczycieli;
• Umiędzynarodowienie procesu kształcenia w szkole i podniesienie jej prestiżu, poprzez włączenie w proces edukacyjny inicjatyw o skali ponadnarodowej w 5-letniej perspektywie;
• Kontynuacja współpracy z dotychczasowymi partnerami zagranicznymi z Grecji i Włoch oraz nawiązanie co najmniej jednego nowego kontaktu z zagraniczną instytucją kształcenia i szkolenia zawodowego.

W najbliższym czasie będziemy informować o dalszych krokach i kolejnych projektach w ramach Akredytacji!


strona główna