ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 3
IM. STANISŁAWA STASZICA
WE WŁOSZCZOWIE
ul. Wiśniowa 23 29-100 Włoszczowa tel.413942777, 413943586 e-mail: sekretariat@zsp3.pl


Doskonalenie umiejętności językowych

Pomimo pandemii i nauki zdalnej, ambitna młodzież z Zespołu Szkół Nr 3 we Włoszczowie doskonali swoje umiejętności językowe, uczestnicząc w zajęciach z języków obcych. Póki co tylko ćwiczą język angielski, ale już od 15.04.2021 rozpoczną naukę włoskiego. Wszyscy uczestnicy projektu" Uczniowie z Włoszczowy na włoskich praktykach zawodowych" oczekują ich z niecierpliwością, bowiem już za dwa miesiące wyruszą w podróż do słonecznej Italii, by tam odbyć swoje staże, poznając arkana pracy budowlańców, logistyków i branże żywieniowo- hotelarskiej. Żaden wysiłek im nie straszny, ani fizyczny, ani intelektualny, dlatego dzielnie słuchają, mówią, czytają i nawet śpiewają w języku Szekspira, by niedługo powtórzyć za Toto Cutugno i piosenką "L'italiano": "Buongiorno Italia".


Uczniowie z Włoszczowy na włoskich praktykach zawodowych!

W terminie 1 października 2020 – 31 marca 2022 nasza szkoła wdraża projekt nr 2020-1-PL01-KA102-078714 dofinansowany w ramach Projektu „Międzynarodowa mobilność edukacyjna uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego”, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego, na zasadach Programu Erasmus+, sektor Kształcenie i szkolenia zawodowe. W jego ramach uczniowie udadzą się na dwie mobilności zagraniczne do Włoch, gdzie odbędą 2-tygodniowe praktyki w przedsiębiorstwach wybranych branży – logistycznej, budowlanej, gastronomicznej i hotelarskiej. Oprócz tego, w czasie mobilności zaplanowanych na wiosnę i jesień 2021 roku, uczestnicy wezmą także udział w bogatym programie edukacyjno-kulturowym, mającym na celu poznanie dziedzictwa kulturowego kraju przyjmującego. Potrzeba ciągłego poprawiania atrakcyjności oferty edukacyjnej oraz stwarzania uczniom możliwości wszechstronnego rozwoju to idee, które przyświecały kadrze szkoły w przygotowywaniu projektu. Dynamicznie zmieniające się realia europejskie, w tym szczególnie na rynku pracy, gdzie od młodych ludzi zaczynających swoją karierę wymaga się coraz więcej – wykształcenia, ale także doświadczenia i praktyki powodują, że młodzież oczekuje, aby po zakończeniu edukacji szkolnej mieć możliwość odpowiedzenia na takie zapotrzebowanie. Pomóc w tym ma fakt odbycia staży w zagranicznych przedsiębiorstwach. W ten sposób narodził się pomysł implementacji kolejnego projektu sektora VET o skali międzynarodowej pt. "Uczniowie z Włoszczowy na włoskich praktykach zawodowych", którego głównym celem jest stworzenie możliwości rozwoju 81 uczniom ZS Nr 3 we Włoszczowie, kształcącym się w ramach 4 zawodów: technik żywienia i usług gastronomicznych, technik hotelarstwa, technik budownictwa oraz technik logistyk. Stanie się to poprzez zapewnienie im kompleksowego wsparcia w zakresie realizacji programów staży, odbywanych w zagranicznych przedsiębiorstwach. Do osiągnięcia celu głównego przyczynią się szczegółowe celu projektu obejmujące:
1. Cele ilościowe:
• organizacja zagranicznych staży zawodowych we Włoszech dla 81 uczniów Technikum;
• podniesienie kompetencji osobistych i zawodowych 81 uczestników projektu, potwierdzonych zaświadczeniami, certyfikatami i dokumentami takimi jak Europass-Mobilność;
• włączenie w realizację projektu przynajmniej 40 uczniów z mniejszymi szansami.
2. Cele jakościowe:
• organizacja praktyk we współpracy z pracowniami i zakładami pracy o europejskich standardach;
• stworzenie możliwości doskonalenia praktycznych umiejętności zawodowych, w tym języka obcego zawodowego;
• zwiększenie mobilności i atrakcyjności kształcenia, a co za tym idzie – zwiększenie szans na zatrudnienie uczniów w kraju i za granicą;
• podniesienie stopnia uznawalności kompetencji i rezultatów projektu.
3. Dodatkową kategorią są tzw. cele wychowawcze, wśród których znajdują się:
• wypracowanie odpowiedzialnych, aktywnych, otwartych i przedsiębiorczych postaw u uczestników (tzn. rozwój kompetencji miękkich, na których istnienie pracodawcy również zwracają dziś szczególną uwagę przy zatrudnianiu pracowników);
• przestrzeganie dyscypliny pracy oraz zasad etyki i kultury zawodu;
• kształtowanie właściwego stosunku do miejsca pracy, przełożonych i współpracowników. Wszystkie w/w cele przyczynią się bezpośrednio do podniesienia jakości i efektywności kształcenia zawodowego oraz oferty edukacyjnej, co wpisuje się w podstawowe cele Europejskiego Planu Rozwoju Zespołu Szkół Nr 3 im. Stanisława Staszica we Włoszczowie. Relacja z przebiegu mobilności zawodowych naszych uczniów udostępniane będą na specjalnie dedykowanej ku temu stronie na portalu Facebook:
Zapraszamy do śledzenia!


Ruszamy z nowym projektem pt. „Uczniowie z Włoszczowy na włoskich praktykach zawodowych”!

W naszej szkole w terminie 01/10/2020 - 31/03/2022 implementowany będzie kolejny już projekt europejski pt. „Uczniowie z Włoszczowy na włoskich praktykach zawodowych” nr 2020-1-PL01-KA102-078714, realizowany w ramach Projektu „Międzynarodowa mobilność edukacyjna uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego”, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego, na zasadach Programu Erasmus+, sektor Kształcenie i szkolenia zawodowe. W ramach projektu w sumie 81 uczniów kształcących się w zawodach Technik hotelarstwa, Technik żywienia i usług gastronomicznych, Technik budownictwa oraz Technik logistyk odbędzie dwutygodniowe praktyki we Włoszech. Celem głównym projektu jest stworzenie możliwości rozwoju uczniom Zespołu Szkół Nr 3 im. Stanisława Staszica we Włoszczowie, poprzez zapewnienie im kompleksowego wsparcia w zakresie realizacji programów staży, odbywanych w zagranicznych przedsiębiorstwach. Planowane są w sumie 2 wymiany mobilnościowe – na przełomie maja i czerwca oraz września i października 2021 roku, a każdy wyjazd zostanie poprzedzony przygotowaniem organizacyjnym, pedagogicznym, językowym (w zakresie języka angielskiego oraz włoskiego) i kulturowym. Koordynatorem projektu jest pani Maria Zawada.


Rekrutacja: wyjazd na praktyki do Włoch w dniach 31.05-11.06.2021 W dniach 25 stycznia – 12 lutego 2021 roku odbywać się będzie rekrutacja pierwszej grupy wyjazdowej do projektu pt. „Uczniowie z Włoszczowy na włoskich praktykach zawodowych". W jej ramach wyłonionych zostanie 36 uczestników pierwszej mobilności, która odbędzie się w dniach 31.05-11.06.2021 r. (+2 dni podróży) we Włoszech. Poniżej do pobrania Regulamin rekrutacji oraz Formularze rekrutacyjne dla uczniów kierunku Technik żywienia i usług gastronomicznych (12 miejsc), Technik budownictwa (12 miejsc) oraz Technik logistyk (12 miejsc). Dostępne są one także w sekretariacie Szkoły. Formularze, podpisane również przez rodziców osób niepełnoletnich złożyć należy w sekretariacie najpóźniej ostatniego dnia rekrutacji.


Pliki do pobrania:
Regulamin rekrutacji
formularz zgłoszeniowy TL
formularz zgłoszeniowy TB
formularz zgłoszeniowy TŻiUG


strona główna