ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH NR 3
IM. STANISŁAWA STASZICA
WE WŁOSZCZOWIE
ul. Wiśniowa 23 29-100 Włoszczowa tel.413942777, 413943586 e-mail:sekretariat@zsp3.pl
OGŁOSZENIA O ZAMÓWIENIACH POUBLICZNYCH
Dyrektor Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr3 we Włoszczowie ogłasza zamówienie na cele społeczne - ŚWIADCZENIE USŁUG HOTELOWEJ I RESTAURACYJNEJ NA POTRZEBY WYJAZDÓW ZAGRANICZNYCH ORGANIZOWANYCH W RAMACH MOBILNOŚCI EDUKACYJNYCH REALIZOWANYCH W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO WIEDZA EDUKACJA ROZWÓJ.
załączniki:

Ogłoszenie o zamówieniu na usługę społeczną
Załącznik nr1 do ogłoszenia o zamówieniu na usługę społeczną - istotne warunki zamówienia
Opis przedmiotu zamówienia
Formularz ofertowy
Wykaz usług
Wzór umowy
Propozycja menu
Oświadczenie dot. spełnienia warunków udziału w postępowaniu
Oświadczenie wykonawcy dot. przesłanek wykluczenia z postępowania
Oświadczenie - brak powiązań


Zawiadomienie o wyborze oferty



Staże zagraniczne - szansą na pracę bez granic
„POCIĄG DO PRAKTYK KLUCZEM DO SUKCESU"
„EUROPEJSKI STAŻ INWESTYCJĄ W TWOJĄ PZRYSZŁOŚĆ"
PROJEKT "SIŁA I SYLWETKA"
"ŚWIĘTOKRZYSCY HOTELARZE NA RYNKU PRACY"
„NOWOCZESNA SZKOŁA ZAWODOWA – NOWOCZESNY REGION”
RZĄDOWY PROGRAM „BEZPIECZNA I PRZYJAZNA SZKOŁA”
Mobilny uczeń - kreatywny pracownik
strona główna