REGULAMIN
SZKOLNEGO KLUBU WOLONTARIATU
w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 im. Stanisława Staszica we Włoszczowie


Motto: Człowiek jest wielkim

nie przez to co posiada

lecz przez to kim jest

nie przez to, co ma

lecz przez to, czym dzieli się z innymi

Jan Pawel II.& 1


Postanowienia ogólne:

1) Wolontariat - to bezpłatne, wiadome i dobrowolne działanie na rzecz potrzebujących , wykraczające poza więzi rodzinno - koleżeńsko - przyjacielskie.

2) Wolontariusz - osoba dobrowolnie i bezinteresownie pomagająca innym Wolontariuszem może być praktycznie każdy i może pracować wszędzie tam, gdzie taka pomoc jest potrzebna.

3) Szkolny Klub Wolontariusza jest inicjatywą skierowaną do ludzi młodych, którzy chcą pomóc najbardziej potrzebującym, reagować czynnie na potrzeby innych oraz wspomagać róznego typu inicjatywy charytatywne.

4) Szkolny Klub Wolontariusza jest wspólnotą niezależną politycznie, całkowicie bezinteresowną
i otwartą na wszystkich, którzy chcą pomagać innym.

& 2

Cele działania:

1.Przygotowanie młodzieży do podejmowania dzialań wolontarystycznych na rzecz środowiska szkolnego i lokalnego.

2.Zaangażowanie ludzi młodych do czynnej, dobrowolnej i bezinteresownej pomocy innym, zapoznanie z ideą wolontariatu.

3. Rozwijanie wsród młodzieży postawy zaangażowania na rzecz potrzebujących pomocy, otwartości i wrażliwości na potrzeby innych, życzliwosci i bezinteresownosci.

4. Wypracowanie systemu włączania młodzieży do działań o charakterze wolontarystycznym
i wykorzystanie ich umiejętności i zapału w pracach na rzecz szkoły i środowiska szkolnego, łączenie na poziomie szkoły i jej otoczenia młodzieży chętnej do niesienia pomocy z osobami
i środowiskami pomocy tej oczekującymi.

5. Wspieranie ciekawych inicjatyw młodzieży szkolnej.

6. Promocja idei wolontariatu w szkole.

7. Prowadzenie warsztatów, szkoleń i cyklicznych spotkań wolontariuszy.

& 3

Wolontariusze:

1. Wolontariuszem może zostać każdy, kto pragnie służyć innym.

2. Członkiem Szkolnego Klubu Wolontariatu może być młodzież szkolna respektujaca zasady Klubu, po uprzednim przedstawieniu opiekunom Klubu pisemnej zgody rodziców na działalność wolontarystyczna.

3. Działalność Klubu opiera się na zasadzie dobrowolności i bezinteresowności.

4. Członkowie Klubu mógł podejmować prace w wymiarze nieutrudniającym naukę i pomoc
w domu.

5. Członek Klubu kieruje się bezinteresownościa, życzliwością, chęcią niesienia pomocy,
troskę o innych.

6. Członek Klubu systematycznie uczestniczy w pracy Klubu, a także w spotkaniach
i warsztatach dla wolontariuszy.

7. Każdy członek Klubu stara się aktywnie włączyć w działalność Klubu, zgłaszanie własnych propozycji i inicjatywy, wykorzystując swoje zdolności i doświadczenie.

8. Każdy członek Klubu swoim postępowaniem stara sie promować ideę wolontariatu,
być przykładem dla innych.

9. Każdy członek Klubu stara sie przestrzegać zasad zawartych w Karcie Wolontariusza
oraz w Regulaminie Klubu

Każdy członek Klubu ma prawo do:

* jasno określonego zakresu obowiazków,

* prośby o pomoc,

* wnoszenia nowych pomysłów,

* ciągłego rozwijania swoich umiejętności,

* ochrony przed jakimkolwiek ryzykiem związanym z powierzonych mu zadaniami,

* wpływu na podejmowane przez koordynatora decyzje.

Każdy członek Klubu ma obowiązek:

* być osobą odpowiedzialną,

* sumienne i rzetelne spełniać swoje zadania,

* być lojalnym i uczciwym wobec organizatorów i organizacji dla której pracuje,

* zachować dyskrecje w sprawach prywatnych podopiecznych,

* brać czynny udział w różnego rodzaju spotkaniach, szkoleniach, które mają na celu rozwijanie wolontariuszy.


& 4

Obszary działania:

Aktywność wolontariuszy ukierunkowana jest na dwa zasadnicze obszary:
środowisko szkolne i środowisko lokalne.

Pomoc sąsiedzka:

* odwiedzanie samotnych,

* pomoc w sprzątaniu,

* robienie zakupów,

* noszenie obiadów,

* rozmowy towarzyskie,

Pomagamy naszym młodszym przyjaciołom:

* odwiedziny w przedszkolu

* udział w projekcie "Poczytaj mi przyjacielu" prowadzony przez Centrum Edukacji Obywatelskiej

* projekt Mikołajki w przedszkolu

* pomoc w nauce młodszym kolegom na świetlicy środowiskowej we Włoszczowie

Działalność w każdym miejscu, zgodnie z Kartą Wolontariusza,
gdzie wolontariusz może nieść pomoc

* Udział w Ogólnopolskiej Akcji Towarzystwa Nasz Dom, GÓRA GROSZA, Wielka Orkiestra Światecznej Pomocy, udział w programie Pajacyk organizowanym
przez Polska Akcje Humanitarna.

* Pomoc potrzebującym

* Zbieranie pieniędzy, kwestowanie

* Współpraca z OPS-em, Szkolnym Caritas, Środowiskowym Domem Pomocy Społecznej, Regionalnym Centrum Wolontariatu w Kielcach

& 5

Nagradzanie wolontariuszy

Formy nagradzania:

* Pochwala Opiekuna Wolontariatu z wpisem do dziennika.

* Dyplom uznania Honorowy Wolontariusz.

* Pochwala Dyrektora Szkoły.

* Powierzenie coraz bardziej odpowiedzialnych zadań.

* List gratulacyjny do rodziców , przedstawienie wyników pracy.

* Nagradzanie wolontariuszy ma walor motywujacy, podkreslający uznanie dla działalności wolontariusza.

& 6

Cele i założenia Szkolnego Klubu Wolontariusza:

* zapoznawanie z idee wolontariatu,
* przygotowywanie młodziezy do podejmowania pracy wolontarystycznej,
* umożliwianie młodym podejmowania działań na rzecz niepełnosprawnych, chorych, samotnych, ubogich
* prowadzenie grup wsparcia dla wolontariuszy,
* wspieranie ciekawych inicjatyw młodzieży,
* promowanie życia bez uzależnień,

Bieżąca strona - Regulamin