O szkole


Dane teleadresowe

Zespół Szkół nr 3 im. Stanisława Staszica
ul. Wiśniowa 23, 29 – 100 Włoszczowa
tel. 413942777, 413943586
e-mail: sekretariat@zsp3.pl


Kierownictwo

Dyrektor

Mariola Koza

Wicedyrektor

Anna Jamróz

Kierownik szkolenia praktycznego

Grzegorz Sitkowski

Kierownik internatu

Jadwiga Klimas

Sekretarz szkoły

Aldona Jakubowska

Sekretarka

Edyta Kosińska


Rada Rodziców

SKŁAD RADY RODZICÓW W ROKU SZKOLNYM 2023/2024:

  • p. Agnieszka Kozieł – PRZEWODNICZĄCY RADY RODZICÓW
  • p. Jerzy Prasowski – ZASTĘPCA PRZEWODNICZĄCEGO RADY RODZICÓW
  • p. Ewelina Rokita – SEKRETARZ RADY RODZICÓW
  • p. Marlena Kozieł – SKARBNIK RADY RODZICÓW

Wpłata za cały rok 70 zł

RADA RODZICÓW PRZY ZESPOLE SZKÓŁ NR 3 WE WŁOSZCZOWIE
UL.WIŚNIOWA 23, 29-100 WŁOSZCZOWA
KONTO: 55 8525 0002 0001 0000 0097 0002


Organizacja roku szkolnego 2023/2024


Historia

Początki szkoły sięgają 1 września 1962 roku, kiedy to powołano Technikum Ekonomiczne, a zajęcia odbywały się po południu w budynku Liceum Ogólnokształcącego.

Od 1 lutego 1970 roku młodzież rozpoczęła naukę w Zasadniczej Szkole Zawodowej Dokształcającej, odbywając praktyczną naukę zawodu            w miejscowych zakładach pracy.

W 1969 r. dla potrzeb młodzieży dojeżdżającej oddano nowy- liczący 200 miejsc – budynek internatu, a w 1972 r. nowy budynek szkoły.

W roku szkolnym 1974/75 uruchomiono czteroletnie Technikum Przemysłu Spożywczego o specjalności – przetwórstwo mleka,                       a w 1998/99 Liceum Handlowe o specjalności – handlowiec.                         Zasadnicza Szkoła Zawodowa kształciła młodzież w 30 zawodach                  i specjalnościach, a praktyczna nauka zawodu odbywa w około 100 zakładach pracy.

Decyzją Rady Powiatu Włoszczowskiego z dnia 26 czerwca 2002 roku nadano placówce imię Stanisława Staszica, a szkoła rozpoczęła działalność jako Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 im. Stanisława Staszica, w którym działały:  III Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Integracyjnymi, II Technikum z Oddziałami Integracyjnymi, Branżowa Szkoła I Stopnia.

Od września 2019 r. w Zespole działa klasa patronacka OSM Włoszczowa, kształcąca w zawodzie technik przetwórstwa mleczarskiego. Najlepsi uczniowie otrzymują całoroczne stypendia, a absolwenci mają gwarancję zatrudnienia.

W kolejnych latach Zespół stał się liderem powiatu włoszczowskiego w pozyskiwaniu funduszy, w tym unijnych, przeznaczonych na realizację takich projektów i grantów, jak: „Akademia kompetencji kluczowych – program rozwoju uczniów szkół ponadgimnazjalnych Polski wschodniej”; „Świętokrzyscy hotelarze na rynku pracy”; „Siła i sylwetka”; ”Rowerem przez świat” czy „Poznaj Polskę”. Młodzież „Staszica” odbyła praktyki i staże zagraniczne w Wielkiej Brytanii, Grecji i Włoszech w ramach realizacji projektów: „Szansa na sukces zawodowy”; „Mobilny uczeń – kreatywny pracownik”; „Europejski staż inwestycją w Twoją przyszłość”; „Pociąg do praktyk kluczem do sukcesu”; „Staże zagraniczne  – szansą na pracę bez granic”; „Włoszczowa jedzie do Europy”; „Uczniowie z Włoszczowy na włoskich praktykach zawodowych.

Ponadto – Zespół Szkół nr 3 od lat współpracuje z UWM, UJK i Politechniką Świętokrzyską.

Wysoki poziom kształcenia szkoły potwierdziło przyznanie jej przez miesięcznik „Perspektywy” tarczy: brązowej w 2017 r., srebrnej w 2018 r. oraz brązowej w 2020r.

         Warto podkreślić, że włoszczowski „Staszic” na stałe wpisał się nie tylko w historię miasta, ale i państwa: w grudniu 1984 roku młodzież stanęła w obronie krzyża, przeciwstawiając się tym samym decyzji Komitetu Centralnego PZPR o usunięciu krzyży z sal lekcyjnych. Corocznie na pamiątkę tego wydarzenia odbywa się okolicznościowy apel.

         W Zespole Szkół nr 3 im. S. Staszica we Włoszczowie naukę pobierają uczniowie w trzech typach szkół, w następujących oddziałach: Liceum Ogólnokształcące – klasa policyjno – prawna i sportowo –  militarna ( w ofercie klasa matematyczno – informatyczna, matematyczno – przyrodnicza, humanistyczna, językowo – turystyczna, promocji zdrowia z elementami fizjoterapii); Technikum – technik ekonomista, technik mechanik, technik elektryk, technik hotelarstwa, technik handlowiec, technik ekonomista, technik budownictwa, technik logistyk, technik żywienia i usług gastronomicznych, technik technologii żywności, technik informatyk, technik przetwórstwa mlecznego, technik spawalnictwa, technik turystyki na obszarach wiejskich, a w Branżowej Szkole I Stopnia w zawodach: elektryk, mechanik pojazdów samochodowych, ślusarz, kucharz, fryzjer, piekarz, cukiernik, stolarz, betoniarz-zbrojarz, operator obrabiarek skrawających, monter sieci i instalacji sanitarnych, sprzedawca, magazynier logistyk, przetwórca mięsa, sprzedawca.

Skip to content