Deklaracja dostępności


Wnioski o zapewnienie dostępności


Deklaracja dostępności strony internetowej Zespołu Szkół Nr 3 im. Stanisława Staszica we Włoszczowie

Zespół Szkół Nr 3 im. Stanisława Staszica we Włoszczowie zobowiązuje się zapewnić dostępność strony internetowej zsp3.pl zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Strona internetowa Zespołu Szkół Nr 3 im. Stanisława Staszica we Włoszczowie została zaprojektowana zgodnie z zasadami opisanymi w ustawie z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.
Dostępność cyfrowa strony internetowej polega na zapewnieniu funkcjonalności, kompatybilności, postrzegalności i zrozumiałości.

• Data publikacji strony : 2001-09-01
• Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2016-02-02

Status pod względem zgodności z ustawą.
Strona internetowa Zespołu Szkół Nr 3 im. Stanisława Staszica we Włoszczowie jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne
• Pliki PDF, DOC itp. – redaktorzy starają się ograniczyć do minimum korzystanie z takich plików i osadzać teksty bezpośrednio w serwisie. Odrębną kwestią jest poprawne formatowanie plików tak, by były one dostępne (np. powinny posiadać strukturę znaczników, czyli tagowanie).
• Serwis zawiera dokumenty PDF, które powstały na podstawie źle przygotowanych dokumentów word (nie ma w nich dobrze zaznaczonej logicznej struktury) – lub są skanami dokumentów. W miarę możliwości będziemy to poprawiać, oraz dokładać starań by nowe dokumenty przygotowywane były poprawnie.
• Nieczytelne przez czytniki ekranu dokumenty PDF użytkownicy mogą rozpoznać narzędziem OCR.
• Część z opublikowanych zdjęć nie posiada opisu alternatywnego, mają one charakter promocyjny i nie są wykorzystywane do realizacji bieżących zadań.

Wyłączenia
• Zamieszczone na stronie publikacje w formie plików PDF nie są dostępne cyfrowo w całości.
Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności
• Niniejsze oświadczenie sporządzono dnia: 2020-09-01
• Oświadczenie zostało ostatnio poddane przeglądowi w dniu: 2020-09-10
Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.


Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Osobą odpowiedzialną za kontakt w sprawie niedostępności jest Tomasz Pilarski , e-mail: Tomasz.Pilarski@zsp3.pl , telefon: 413942777 Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.


Dostępność architektoniczna

• Wejście główne do budynku szkoły i internatu znajduje się od strony ul. Wiśniowej.
• Przy wejściu zlokalizowano podjazd dla osób poruszających się na wózkach.
• Nad wejściem nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.
• Dostęp na wyższe kondygnacje obiektu umożliwia klatka schodowa.
• Toaleta dla osób poruszających się na wózkach znajduje się w korytarzu na parterze budynku szkoły.
• W budynku nie ma pętli indukcyjnych oraz oznaczeń w alfabecie Braillea ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.


Raporty o stanie zapewnienia dostępności


Plan działania na rzecz poprawy zapewnienia dostępności

Skip to content